به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ علی محمد طهماسبی رئیس کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اقدامات سازمان محیط زیست برای جلوگیری ازوقوع گرد وغبار در جنوب کشور و فلات مرکزی اظهار کرد: ستاد گرد و غبار یک ستاد نظارتی است که پیگیری اعتبارات و یا استفاده از روشهای مناسب برای کاهش پدیده گرد و غبار را برعهده دارد.

وی افزود: زمانی که میخواهید یک طرحی را برای جلوگیری از وقوع پدیده گرد وغبار ارائه دهید که به سرعت نیز نتیجه دهد باید از برخی گونههای سریع رشد استفاده کرد.

طهماسبی گفت: برای کاشت گونههایی سریع رشد در مناطق تحت نفوذ گرد و غبار ابتدا تحقیقاتی صورت میگیرد که معایب و محاسن آن گیاه پس از بررسی ارائه میشود.

وی بیان کرد: گیاهان مهاجمی که از آنها به عنوان کهور پاکستانی یاد میشود از آن نظر مهاجم گفته میشود که بذر آن به صورت طبیعی رشد میکند و نیاز به تیمار ندارد و خودرو است.

رئیس کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار تصریح کرد: یکی از انتقادات سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان جنگلها در منطقه جنوب شرق اهواز در اراضی شور نباید گیاه کهور پاکستانی کاشته شود چرا این گیاه مقاومت شوری را ندارد.

وی افزود: سال گذشته مجلس شورای اسلامی به صورت رایگان مالچ نفتی را در قانون بودجه وارد کرد، امسال نیز این قانون در برنامه نماینده گان مجلس قرار دارد.

طهماسبی گفت: سازمان محیط زیست معتقد است که از مالچ نفتی باید زمانی استفاده کرد که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد که این مکاتبات را با دستگاههای متولی انجام داده است.