به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در ابلاغیه مدیرعامل شستا، خطاب به مدیرعامل تاپیکو، آمده است: فعالیتهای تجاری (خرید و فروش) بر اساس اصل شفافیت و دستورالعمل مشخص، برنامهریزی و اجرایی شود .

در این ابلاغیه تاکید شده است اصلاحات لازم در آییننامه معاملات و فروش شرکت انجام شود .

با بازاریابی و اطلاعرسانی مناسب تدبیر لازم برای حضور حداکثری مشتریان و متقاضیان مزایده انجام شود.

ضمن بازنگری ترکیب اعضای کمیته فروش، شرح وظایف، حدود اختیارات و … بهصورت شفاف در هیاتمدیره آن پتروشیمی با نظارت هلدینگ تاپیکو به تصویب برسد.