به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ اصغر مبارکی کارشناس محیط زیست در رابطه با وضعیت لاکپشتهای فراتی در ایران اظهار کرد: شمارش و برآورد جمعیتی لاکپشتهای فراتی به دلیل این که حوزه گسترده و زندگی پنهایی دارند بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه این گونهها بیشتر زمانها در آب هستند و به ندرت از آب خارج میشوند، افزود: این لاکپشت بسیار ترسو و محتاط است.

مبارکی ادامه داد: گزارشات ما بیشتر مبنی بر گزارشات جوامع محلی است و در زمانهای صید و نشانه گذاری میتوانیم این گونه را شمارش کنیم.

این کارشناس محیط زیست بیان کرد: در برخی از زیستگاهها میتوان با تله گذاری این گونه را مشاهده کرد، اما براساس مشاهدات جمعیت این گونه بسیار کم است.

وی گفت: زیستگاه لاکپشت فراتی بسیار خاص است و سالهایی که در رودخانههایی همچون دز و کرخه و یا هورالعظیم آب کم بود شانس این که بتوانیم زیستگاهها را ارزیابی کنیم بیشتر بود، اما با افزایش سطح آب مشاهده این گونهها به صفر میرسد.

مبارکی افزود: در دهه ۵۰ یا ۶۰ جمعیت این گونهها در تالاب شادگان بسیار خوب بود، اما در چند سال اخیر بسیار کاهش یافته است.

این کارشناس محیط زیست اظهار کرد: برای رصد و مشاهده لاکپشتهای فراتی نیازمند تجهیزات کامل و اعتباراتی برای استفاده از جوامع محلی هستیم.

وی افزود: جمعیت پراکنش جهانی لاکپشت فراتی محدود به کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه بود که در کشور سوریه نزدیک به ۲۰ سال این گونه منقرض شده، در عراق نیز جمعیت این گونه پراکنده است.

مبارکی اضافه کرد: بیشترین جمعیت جهانی این گونه در ایران و ترکیه متمرکز شده است واین نیز به دلیل اقلیم منطقه است.

این کارشناس محیط زیست در گفتگو با YJCتصریح کرد: در کشور ترکیه به دلیل سدسازیهای اخیر، شکل جریان آب و مسیر رودخانه تغییر و به زیستگاه لاکپشت فراتی آسیب وارد کرده است.

وی بیان کرد: در چند سال اخیر به دلیل کمبود بارشها زیستگاههای این گونه رو به نابودی رفت و براساس گزارشات تلفات بسیاری از جمعیت این گونه را به دلیل این موضوع شاهد بودیم.

مبارکی گفت: وضعیت آلودگی زیستگاههای رودخانهای همچون ورود فاضلاب آلوده و زباله بیشترین عاملی است که منجر به کاهش جمعیت لاکپشت فراتی در ایران میشود.

یک کارشناس محیط زیست ادامه داد: همچنین فعالیت جوامع محلی که با قلاب به صید میپردازند و این گونه به دلیل این که گوشت خوار است به طعمه واکنش نشان میدهد و به قلابها گیر کرده و موجب ایجاد خطراتی برای خود و انسان مانند قطع انگشت میشود.

وی گفت: تورهای ماهی گیری و یا پروانه قایقها نیز از عوامل به خطر افتادن جمعیت این گونهها هستند.