به گزارش برنا، زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران «تعرفههای پیشنهادی پایه هزینه جابهجایی درختان در شهر تهران» را اعلام کرد.

بر این اساس؛ هر اصله درخت با محیط بن ۴۰ سانتیمتر ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن تا صد سانتیمتر ۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش پایه داشته باشند.

خبر جدید  امکان وقوع یخبندان در کشور

همچنین هر اصله درخت با محیط بن ۱۰۰ سانتیمتر ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن تا یکصد و بیست سانتیمتر ۳۴۵/۰۰۰ ریال افزایش پایه خواهد داشت.

هر اصله درخت با محیط بن ۱۲۰ سانتیمتر ٢٢/٥٠٠/٠٠٠ریال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر آن٤٧٠/٠٠٠ ریال افزایش پایه در صورت امکان جابجایی درخت محاسبه میشود.

خبر جدید  هوای تهران پاک شد

هر اصله درخت با محیط بن ۱۵۰ سانتیمتر و بیشتر ٣٦/٧٠٠/٠٠ ریال خواهد بود.

باتوجه به پایان وقت صحن علنی و طرح پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و نیاز به بررسی بیشتر، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران اعلام کرد که ادامه بررسی این پیشنهاد به جلسات مشترک دو کمیسیون ذیربط و جلسه آینده صحن شورا ارجاع داده میشود.

خبر جدید  فروش محصولات پتروشیمی فقط از طریق مزایده انجام شود /هرگونه فروش مذاکره‌ای ممنوع است