به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ در ابلاغ اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به امیر زند پازندی آمده است:

در راستای اجرای ماده ۴ تصویبنامه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۵/۹/۹۳ شورای عالی اداری و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان "دبیر کمیته تخصصی مدیریت عملکرد سازمان" تعیین میشوید.

انتظار دارد در همکاری با سایر اعضای کمیته نسبت به اسقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان همراه با سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت، تعیین و تصویب شاخصهای ارزیابی عملکرد برنامههای سازمان و تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر بهرهوری وکیفیت، پاسخگویی و مشارکت مردم اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الاعظم (اروحناه فداه) در تحقق اهداف مورد نظر موفق و موید باشید.