به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ معاون صنایع دستی استان تهران در آیین افتتاح این مجموعه در باغ ایروراه اندازی شده است کفت: با رونق ایده احیای سفال و باغهای ایرانی با دستان توانمند هنرمندان شاهد حضور هنر در زیست شهری ایران باشیم.

ساناز حسینمردی موسس مجموعه فرهنگی هنری باغ ایرو از مفاهر هنرایران در این رابطه فرمود، زبان هنر به عمق جان انسان نفوذ کرده و جامعه را دچار تحول میکند احیای هنر سفال ایران و خلاقیت در کاربرد آن در زیست اجتماعی و فرهنگی مردم نقش جدیدی ایجاد خواهد کرد.

بر این اساس جان و روح شهر بر کالبد آن مقدم است و روح شهر میتواند در ارتقای زندگی شهروندان نقش آفرینی کند این مجموعه در آینده ای نزدیک مکانی برای تربیت هنرمندان با استعدداد و شکوفایی انواع هنرهای صنایع دستی ایرانی خواهد بود.