به گزارش برنا، عباس پاپی زاده درباره وضعیت آلودگی هوا در خوزستان گفت: فعالیتهای گسترده نفتی درکنار ریزگردها وضعیت هوای استان خوزستان را نگران کننده میکندو از همین رو بهبود آلودگی هوای خوزستان نیز هم اکنون مقطعی است؛ زیرا بارندگیها موجبات کاهش حجم آلودگی هوا را در پی داشتهاست.

نماینده مردم دزفول درمجلس شورای اسلامیتصریح کرد: اگرفکری به حال آلودگی هوای استان خوزستان نشود، بیماری های تنفسی و سرطانی در این استان تشدید می شود که این مسئله بسیار ازحیث پاسداری ازسلامت مردم نگران کننده است.

خبر جدید  ساخت پانزده غرفه صنایع دستی در آذربایجان غربی

پاپی زاده افزود: وضعیت گردوغبار دراستان خوزستان با توجه به بارندگیهای اخیر،بهبود یافته استواین درحالی است که کانون ریز گردها در دهه های گذشته شکل گرفته است؛ بنابراین باید فکری اساسیاز جمله نگاه ویژه به تزریق حق آبه استان خوزستان داشته باشیمتا بتوان وضعیت حاد آلودگی هوا دراستان خوزستان راکنترل کرد.

خبر جدید  خروج دام های غیرمجاز از مراتع منطقه حفاظت شده اشترانکوه

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل کانون ریزگردها در استان خوزستان، احیای تالاب ها است بنابراین اگر این مهم هرچه سریعتر عملیاتی نشود، بیماری های تنفسی و سرطانی در استان خوزستان بیش از پیش شیوع پیدا میکنند.

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلسبا بیاناینکه احیای تالابها پادزهری برای کاهش آلودگی هوای خوزستان تلقی می شود، یادآورشد: دامن زدن بر آلودگی هوا با فعالیت گسترده نفتی در کنار ریزگردها مردم خوزستان را نگران کرده است.

خبر جدید  کاهش نسبی دمای تهران تا روز آینده